KOSOVA İPEKLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1 – DERNEĞİN ADI :  Kosova İpekliler Kültür ve Dayanışma Derneği'dir.

Madde 2 – DERNEĞİN MERKEZİ : İstanbul'dur.
ADRESİ   : Bakırköy, İstanbul Cad. Hafız Çıkmazı No.8 dir.
 
Madde 3 – DERNEK SİYASETLE UĞRAŞMAZ.
 
 
Madde 4 – DERNEĞİN AMACI : Rumeli'de tarihi bir Türk kasabası olan İPEK'ten ANAVATAN'a göç etmiş bulunan üyeleri arasında maddi ve manevi dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak; Anavatan'daki İpeklilerle İpek'teki Türk ve Müslüman akraba ve tanıdıkları arasında iletişimi ve dayanışmayı temin etmek; Yugoslavya'nın Kosova eyaletinde bulunan İPEK kasabasına ve Rumeli'ye has eski Türk gelenek ve göreneklerinin etnografik ve folklorik değerlerinin ve kültürünün yaşatılmasını, yaygınlaştırılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, aynı amaçlı olarak faaliyet göstermekte olan federasyon ve konfederasyonlara katılması veya ayrılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 
Madde 5 – DERNEK BU AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN :
a-Menkul ve Gayrımenkuller alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, işletebilir ve tesisler kurabilir. Lehine ipotek labilir, verebilir, fekkedebilir.
b-Bu amaçla kurulmuş benzer derneklerle işbirliği yapabilir.
c-Amacını gerçekleştirmek üzere şubeler ve lokaller açabilir.
d-Üyeleri arasında sosyal yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere geziler, toplantılar, eğlence ve balolar düzenleyebilir.
e-İhtiyaç sahibi üyelerine yardım etmek amacıyla her türlü faaliyetlerde bulunabilir.                     
f-Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sendikalar ve kooperatifler  
kurabailir.
 
Madde 6 – ŞUBELER : İl genelinde olmak üzere her ilde bir şube açılışı yapılır.
a-Şubeler Genel Kurul tarafından Genel Merkez yönetim kuruluna verilen yetki üzerine en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük Mülki Amirliğine yazılı müracaatı ile kurulur.
b-Şubelerin ayrı bir tüzüğü yoktur. Dernek ana tüzüğü gereğince ve buna bağlı olarakfaaliyet gösterirler. Tüzük düzeltmeleri veya değişiklik talebinde bulunmaya yetkileri yoktur.                      
c-Şubeler genel merkez genel kurulunda 10/1 nisbetinde temsil edilir.      
 
Madde 7 – DERNEK ÜYELİĞİ : Asil ve fahri üyelik olmak üzere iki türlüdür. Fahri üyeler  Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy verme ve seçilme hakları yoktur.                    
                           
Derneğe üye olmak istiyenler bu isteklerini yazılı olarak dernek yönetim kuruluna yaparlar. Yönetim kurulu başvuran üyeyi geçici olarak kabul eder ve bu işlemi 30 gün içinde karara bağlayarak, kabul ve redde dair kararı, yine yazılı olarak müracaat sahibine duyurur.  
A – ASİL ÜYE OLABİLMEK İÇİN :
a-Dernek kurma hakkına sahip olmak.
b-Medeni hakları kullanma hakkına sahip olmak.
c-18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
B – FAHRİ ÜYE OLABİLMEK İÇİN :
a-İpek kasabası veya Rumeli ile ilgili bilimsel, etnografik, kültürel ve sair eserler yazmak ve yayınlamak,
b-Derneği veya genel olarak dernek üyelerine kar sağlamak, hibeler ve bağışlar yapmak, kurslar vermek; gereklidir. Türk vatandaşı olmayanların derneğe fahri üye olarak kabulünde, Dernekler Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.
Madde 8 – DERNEKTEN ÇIKMA : Her üye, yazılı olarak çekileceğini belirterek, hesap yılı sonunda hüküm ifade etmek üzere, dernekten çıkabilir.
 
Madde 9 – DERNEKTEN ÇIKARILMA : Derneklere üye olma hakkını iş kaybetmiş olan veya dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı derneğin çıkarlarını ve itibarını tehlikeye sokan üyeler, yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır. Bu karar bilahare genel kurulun onayına sunulur.
 
Madde 10 – FAHRİ BAŞKAN : Efkarı umumiye huzurunda derneğin manevi şahsiyetini yükseltecek kudrette ahlaki, ilmi ve içtimai vasıfları haiz kişiler genel kurul tarafından derneğin fahri başkanı seçilebilir. Fahri başkan arzu ettiği takdirde yönetim kurulu toplantısında bulunabilir.
 
Madde 11 – DERNEĞİN ORGANLARI : Aşağıdadır.
a-Genel Kurul.
b-Yönetim Kurulu.
c-Denetleme Kurulu.
d-Disiplin Kurulu.
Madde 12 – GENEL KURUL, derneğin en üst karar organı, en önemli varlığı ve özüdür. Dernek üyelerinin tümünden oluşur.
 
Madde 13 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
a-Dernek organlarının seçimini yapar.
b-Dernek tüzüğünde değişiklik yapar.
c-Tüzük çerçevesi içinde yönetim kurulunun faaliyetlerine yol gösterir.
d-Derneğe üye kabulü yada dernekten üye çıkarılmasına ilişkin kesin ve son kararları alır.
e-Derneğin seçimlik ve kanuni organlarını seçer.
f-Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarını görüşür ve yönetim kurulu ve denetleme kurulunu ibra eder.
g-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen yada değiştirerek kabul eder.
h-Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verir.
k-Derneğin sona erdirilmesine yani feshine karar verir.
l-Aynı amaçlı olarak faaliyet göstermekte olan federasyon ve konfederasyonlara katılması veya ayrılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
m-Katılma kararı alınan federasyon ve konfederasyonlara temsilci üye seçimini yapar.
n-Şube açılışı ile ilgili olarak yapılan müracaatları değerlendirerek açılacak şubelerle ilgili yönetim kuruluna yetki vermek. 
Madde 14 – GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI :
a-OLAĞAN OLARAK, Genel Kurul en geç iki yılda bir kez olmak üzere ve yine en geç Nisan ayında toplanır.Genel Kurulun toplanma çağrısını Yönetim Kurulu yapar.
b-OLAĞANÜSTÜ OLARAK, Genel Kurul, Yönetim veya denetleme kurulu ile dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile ayrı ayrı ve gerekli gördükleri durumlarda başvuruları ile toplanır. Denetleme Kurulunun yada dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu en geç bir ay içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Madde 15 – TOPLANTIYA ÇAĞRI : Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saat, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan etmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir.
 
Madde 16 – Toplantının yeri, yeter sayısı, yapılışı ve geri bırakılması halleri hakkında DERNEKLER KANUNU' nun ilgili hükümleri uygulanır.
 
Madde 17 – GÜNDEM : Genel kurul toplantısında sadece gündemdeki maddeler görüşülebilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.
 
Madde 18 – OYLAMA : Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
 
Madde 19 - YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU :
Yönetim kurulu onbir asil ve onbir yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı sekreter, sayman ve üye'yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 Madde 20 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
a-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın sınırları dahilinde derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
b-Dernek şube ve lokallerin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
c-Dernek bütçesini hazırlamak, bilanço ve kesin hesapları çıkarmak.
d-Dernekler tarafından tutulması gereken defterlerin tutulup saklanmasını sağlamak.
e-Genel Kurulu toplantıya çağırmak.
f-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
Madde 21 – DENETLEME KURULUNUN KURULUŞU-GÖREV VE YETKİLERİ :
a-Denetleme kurulunu dernek genel kurulu seçer.
b-Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
c-Seçilen Denetleme Kurulu aralarından bir başkan seçerler.
d-Denetleme kurulu, genel kurul adına yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini denetler.
e-Derneğin işleri, hesapları ve durumu hakkında yönetim kurulundan her zaman bilgi ve belge isteyebilir.
f-Kurul, denetleme sonuçlarını, her yıl olağan olarak, bir raporla genel kurula sunmakla yükümlüdür.
g-Gözetim organı olarak, her zaman derneğin yazışmalarını ve defterlerini incelemek, derneğe ait borçların zamanında ödenip ödenmediğini ve alacakların tahsil edilip edilmediğini izlemek yetkisine sahiptir.
h-Gerekli gördüğü takdirde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
i-Yönetim Kurulu üye sayısının, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de
getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşmesi durumunda genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırma yetkisi vardır.
Madde 22 – DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU-GÖREV VE YETKİLERİ :
a-Disiplin kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
b-Dernek üyesi olmayanlar disiplin kuruluna seçilemezler.
c-Disiplin kurulu üyeleri aralarından bir başkan seçerler.
d-Disiplin kurulu, derneğin amacının koruyucusudur. Derneğin iç disiplininin sağlanabilmesi için derneğin üyelerine uyarma, kınama ve dernekten çıkarma cezalarının verilmesi için karar alarak bu kararların uygulanmasını yönetim kuruluna teklif eder.
e-Ceza verilecek üyeyi mutlaka dinlemek zorundadır.
f-Bütün cezalara karşı üyelerin genel kurulda kendilerini savunma hakkı vardır.
Madde 23 – DERNEK LOKALİ : Dernek üyelerinin toplanma ve dinlenme yeridir. Bu yerde, derneğin amacının gerçekleşmesine maddi yardımda bulunmak üzere, makbuz karşılığında çay ve meşrubat servisi yapabileceği gibi sadece vakit geçirmek için zeka oyunları olan satranç, dama, tavla ve briç gibi oyunlar oynanabilir. Dernek üyelerinin eğitim ihtiyaçlarına hizmet olmak üzere kitaplık teşkil edilebilir. Sportif, sosyal, sağlık, eğitim konularında Dernekler Kanunu ve yönetmelik esasları dahilinde bazı çalışmalar bu lokalde yapılabilir.
 
Madde 24 – DERNEĞİN GELİRLERİ : Derneğin gelirleri aşağıdaki hususlardan elde edilir.
a-Derneğe ilk giriş aidatı 10.TL.(On TL)'den ve yıllık üyelik aidatı 5.TL.  (Beş TL)'den az olamaz. Her yıl bu tutarların yeniden ayarlanmasında GENEL KURUL YETKİLİDİR.     
b-Dernek lokalinden elde edilen gelirler.
c-Dernek amacını gerçekleştirebilmek amacı ile düzenlenecek çeşitli eğlenceler, geziler, balolar, piyangolar, kermesler, konserler ve sair etkinliklerden elde edilen gelirler.
d-Bağışlar ve yardımlar.
e-Derneklerin yardım toplaması ve gelir elde etmesi için mevzuatın izin verdiği sair gelirler.
Madde 25 – SARFLAR : Bütçe dahilinde ve yönetim kurulu kararı ile yapılır. Masraflar fatura karşılığı yapılır. Ayni yardımlar, yönetim kurulunun tanzim ve imza ettiği umumi listelerle ve tespit edilen muhtaç üyelerin imzası mukabilinde yapılır. Nakdi yardımlar ise, ödünç vermeler senet mukabili, teberrular ise makbuz mukabili verilir. Fatura tanzimi imkansız olan hallerde başkan, muhasip ve iki üyenin imzasını taşıyan makbuzlar ile ancak sarf yapılabilir. Derneğin parası sadece milli bankalara yatırılır. Para çekme yetkisi en az iki imza olmak şartıyla başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasibe aittir.
 
Madde 26 – DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ YETKİSİ : Dernek genel kuruluna aittir. Tüzük değişikliği için genel kurulda toplanmış olan üyelerin üçte ikisinin oylarının alınması şarttır.
 
Madde 27 – DERNEĞİN FESİH VE İNFİSAHI : Dernekler kanununun emredici hükümleri ve usulleri çerçevesinde gerçekleşir.
 
Madde 28 – DERNEĞİN TASFİYESİ : Genel kurul toplantısında seçilecek üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından gerçekleştirilir. Aynı genel kurul toplantısında üyeler, menkul ve gayrımenkul kıymetlerin ne şekilde tasfiye olunacağını veya hangi hayır kurumuna devredileceğini kararlaştırırlar.
 
Madde 29 – DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER : Dernek;
a-Üye kayıt defteri
b-Karar defteri
c-Gelen-Giden evrak defteri
d-Gelir-Gider defteri
e-Bütçe ve Kesin Hesap-Bilanço defteri
f-Demirbaş defteri
g-Alındı belgesi kayıt defteri Tutar ve defterler noterliklerce onaylanır. 
Madde 30 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ : Dernek denetleme kurulu tarafından 2908 sayılı Dernekler Kanununun 29. Maddesine göre dernek denetleme kurulu derneği her zaman denetleyebilir. Dernek yönetim kuruluna üyelerden yapılacak müracaata istinaden dernek üyeleri de derneğin denetimini yapabilir. 2908 sayılı Dernekler Kanununun 45. Maddesine istinaden Mülki Amir derneğin denetimini yaptırabilir.
 
Madde 31 – İşbu tüzükte yer almayan hususlarda ve tüzüğün uygulanmasında Dernekler kanunu ile yönetmeliklerine ve diğer yasalarda öngörülen hükümlere göre hareket edilir.
 
Madde 32 – Aşağıda isimleri, uyrukları, meslekleri ve adresleri yazılı kurucular kanunun ön gördüğü süre içinde ilk genel kurulu toplantıya çağırmak ve bu süre içinde derneği yönetmek üzere geçici yönetim kurulu olarak görev yaparlar.

 

K U R U C U L A R

1-Gani Ocakoğlu Başkan TC İktisatçı
Bakırköy, Yenimahalle, Askent Sitesi 4.Blok D.9 İstanbul

2-Nazmi Alicikoğlu Başkan Yrd. TC Tüccar
Eminönü, Nasırzadeler Han No. 10 İstanbul

3-İskender Azatoğlu Sekreter TC Avukat
Kadıköy, Moda, Cem Sokak No.8 D.1 İstanbul

4-Bedrettin İpekli Muh. Veznedar TC Muhasebeci
Kadıköy, Bostancı, Turşucudere Sokak No.14 D.4 İstanbul

5-Mustafa Kaymaklı Üye TC Emekli
Bakırköy, Kapamacı Ekrem Sokak No.10 D.2 İstanbul

6-Şuayip Aksoy Üye TC Tüccar
Bakırköy, Küçükyalı Sokak No.61 D.3 İstanbul

7-Nazım Atılgan Üye TC Doktor
Bakırköy, Ebuzziya Caddesi No. 48 İstanbul

Gelişmelerden Haberdar Olun